Integritetspolicy

SEKRETESSPOLICY

Vi tar din integritet på allvar och denna sekretesspolicy förklarar hur oclean.com (kollektivt, "vi", "oss" eller "vår") samlar in, använder, delar och behandlar din information.

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera dig. Personuppgifter inkluderar även anonyma uppgifter som är kopplade till information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera dig. Personuppgifter omfattar inte uppgifter som har anonymiserats eller aggregerats på ett oåterkalleligt sätt så att de inte längre kan användas för att identifiera dig, vare sig i kombination med annan information eller på annat sätt.

FRÄMJA TRYGGHET OCH SÄKERHET

Vi följer principerna om laglighet, legitimitet och öppenhet, använder och behandlar de minsta uppgifterna inom ett begränsat syfte och vidtar tekniska och administrativa åtgärder för att skydda uppgifternas säkerhet. Vi använder personuppgifter för att verifiera konton och användaraktivitet samt för att främja trygghet och säkerhet, t.ex. genom att övervaka bedrägerier och utreda misstänkt eller potentiellt olaglig aktivitet eller överträdelser av våra villkor eller policyer. Sådan behandling baseras på vårt berättigade intresse av att bidra till att säkerställa säkerheten för våra produkter och tjänster.

Här följer en beskrivning av de typer av personuppgifter som vi kan komma att samla in och hur vi kan komma att använda dem:

VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

Ⅰ. Data som du tillhandahåller:

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar när du använder våra produkter och tjänster eller på annat sätt interagerar med oss, t.ex. när du skapar ett konto, kontaktar oss, deltar i en onlineundersökning, använder vår onlinehjälp eller vårt onlinechattverktyg. Om du gör ett köp samlar vi in personuppgifter i samband med köpet. Dessa uppgifter inkluderar dina betalningsuppgifter, t.ex. ditt kredit- eller betalkortsnummer och annan kortinformation, och annan konto- och autentiseringsinformation, samt fakturerings-, leverans- och kontaktuppgifter.

Ⅱ. Uppgifter om användning av våra tjänster och produkter:

När du besöker vår webbplats/applikation kan vi samla in uppgifter om vilken typ av enhet du använder, din enhets unika identifierare, enhetens IP-adress, ditt operativsystem, vilken typ av webbläsare du använder, användningsinformation, diagnostisk information och platsinformation från eller om de datorer, telefoner eller andra enheter på vilka du installerar eller får tillgång till våra produkter eller tjänster. När så är möjligt kan våra tjänster använda GPS, din IP-adress och annan teknik för att fastställa en enhets ungefärliga plats så att vi kan förbättra våra produkter och tjänster.

HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Generellt sett använder vi personuppgifter för att tillhandahålla, förbättra och utveckla våra produkter och tjänster, för att kommunicera med dig, för att erbjuda dig riktade annonser och tjänster samt för att skydda oss och våra kunder.

Ⅰ. Tillhandahålla, förbättra och utveckla våra produkter och tjänster:

Vi använder personuppgifter för att hjälpa oss att tillhandahålla, förbättra och utveckla våra produkter, tjänster och annonser. Detta inkluderar användning av personuppgifter för ändamål som dataanalys, forskning och revisioner. Sådan behandling baseras på vårt berättigade intresse av att erbjuda dig produkter och tjänster och för kontinuitet i verksamheten. Om du deltar i en tävling eller annan kampanj kan vi använda de personuppgifter du tillhandahåller för att administrera dessa program. Vissa av dessa aktiviteter har ytterligare regler, som kan innehålla ytterligare information om hur vi använder personuppgifter, så vi uppmuntrar dig att läsa dessa regler noggrant innan du deltar.

Ⅱ. Vi kommunicerar med dig:

Med förbehåll för ditt uttryckliga samtycke i förväg kan vi använda personuppgifter för att skicka dig marknadsföringskommunikation i förhållande till våra egna produkter och tjänster, kommunicera med dig om ditt konto eller dina transaktioner och informera dig om våra policyer och villkor. Om du inte längre vill få e-postmeddelanden för marknadsföringsändamål, vänligen kontakta oss för att avregistrera dig. Vi kan också använda dina uppgifter för att behandla och besvara dina förfrågningar när du kontaktar oss. Med förbehåll för ditt uttryckliga samtycke i förväg kan vi dela dina personuppgifter med tredjepartspartners som kan skicka dig marknadsföringskommunikation i förhållande till deras produkter och tjänster. Med förbehåll för ditt uttryckliga samtycke i förväg kan vi använda personuppgifter för att anpassa din upplevelse av våra produkter och tjänster och på tredje parts webbplatser och applikationer och för att avgöra hur effektiva våra reklamkampanjer är.

OBS: För någon av de användningar av dina uppgifter som beskrivs ovan och som kräver ditt uttryckliga samtycke i förväg, observera att du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

DEFINITION AV "COOKIES"

Cookies är små textstycken som används för att lagra information i webbläsare. Cookies används ofta för att lagra och ta emot identifierare och annan information på datorer, telefoner och andra enheter. Vi använder även annan teknik, inklusive data som vi lagrar i din webbläsare eller enhet, identifierare som är kopplade till din enhet och annan programvara, för liknande ändamål. I denna cookiepolicy hänvisar vi till alla dessa tekniker som "cookies".

ANVÄNDNING AV COOKIES

Vi använder cookies för att tillhandahålla, skydda och förbättra våra produkter och tjänster, t.ex. genom att anpassa innehåll, erbjuda och mäta annonser, förstå användarbeteende och tillhandahålla en säkrare upplevelse. Observera att de specifika cookies som vi kan använda varierar beroende på de specifika webbplatser och tjänster som du använder.

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Vi gör vissa personuppgifter tillgängliga för strategiska partners som arbetar med oss för att tillhandahålla våra produkter och tjänster eller hjälpa oss att marknadsföra oss till kunder. Personuppgifter kommer endast att delas av oss med dessa företag för att tillhandahålla eller förbättra våra produkter, tjänster och reklam; de kommer inte att delas med tredje part för deras egna marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke i förväg.

UTLÄMNANDE ELLER LAGRING, ÖVERFÖRING OCH BEHANDLING AV UPPGIFTER

Ⅰ. Uppfyllande av rättsliga skyldigheter:

På grund av tvingande lagar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i det land där användaren bor, finns det eller har det förekommit vissa rättshandlingar och vissa rättsliga skyldigheter måste uppfyllas. Behandling av personuppgifter för personer bosatta inom EES -- Om du är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kommer vår behandling av dina personuppgifter att legitimeras enligt beskrivningen nedan: När vi kräver ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter kommer sådan behandling att motiveras i enlighet med artikel 6.1 i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) ("GDPR").

Ⅱ. I syfte att uppnå en rimlig implementering eller tillämpning av denna artikel:

Vi kan komma att dela personuppgifter med alla våra närstående företag. I händelse av en fusion, omorganisation, förvärv, joint venture, tilldelning, avknoppning, överföring eller försäljning eller disposition av hela eller delar av vår verksamhet, inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden, kan vi överföra alla personuppgifter till relevant tredje part. Vi kan också lämna ut personuppgifter om vi i god tro bedömer att ett utlämnande är rimligt nödvändigt för att skydda våra rättigheter och vidta tillgängliga åtgärder, genomdriva våra villkor, utreda bedrägerier eller skydda vår verksamhet eller våra användare.

Ⅲ. Rättslig efterlevnad och säkerhet eller skydd av andra rättigheter

Det kan vara nödvändigt för oss att lämna ut personuppgifter enligt lag, rättsliga förfaranden, rättstvister och/eller förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter i eller utanför det land där du är bosatt. Vi kan också komma att lämna ut personuppgifter om vi bedömer att det är nödvändigt eller lämpligt med hänsyn till nationell säkerhet, brottsbekämpning eller andra frågor av allmän betydelse.

DINA RÄTTIGHETER

Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt att få tillgång till, korrigera eller radera de personuppgifter som vi samlar in. Du har också rätt att när som helst begränsa eller invända mot den fortsatta behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat och standardiserat format. Du kan lämna in ett klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten angående behandlingen av dina personuppgifter. För att skydda integriteten och säkerheten för dina personuppgifter kan vi begära uppgifter från dig för att kunna bekräfta din identitet och rätt att få tillgång till sådana uppgifter, samt för att söka efter och förse dig med de personuppgifter vi har. Det finns fall där tillämpliga lagar eller myndighetskrav tillåter eller kräver att vi vägrar att tillhandahålla eller raderar vissa eller alla personuppgifter som vi har. Du kan kontakta oss för att utöva dina rättigheter. Vi kommer att besvara din begäran inom en rimlig tidsram, och under alla omständigheter inom 30 dagar.

TREDJE PARTS WEBBPLATSER OCH TJÄNSTER

När en kund använder en länk till en tredje parts webbplats som har en relation med oss, tar vi inte på oss någon skyldighet eller något ansvar för en sådan policy på grund av tredje parts integritetspolicy. Vår webbplats, våra produkter och tjänster kan innehålla länkar till eller möjlighet för dig att få tillgång till tredje parts webbplatser, produkter och tjänster. Vi ansvarar inte för den sekretesspraxis som tillämpas av dessa tredje parter, och vi ansvarar inte heller för den information eller det innehåll som deras produkter och tjänster innehåller. Denna sekretesspolicy gäller endast för uppgifter som samlas in av oss genom våra produkter och tjänster. Vi uppmanar dig att läsa igenom tredje parts integritetspolicy innan du börjar använda deras webbplatser, produkter eller tjänster.

DATASÄKERHET, DATAINTEGRITET OCH DATALAGRING

Vi använder rimliga tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda och förhindra obehörig åtkomst till dina uppgifter och för att korrekt använda de uppgifter vi samlar in. Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag.

ÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi kan med jämna mellanrum ändra denna integritetspolicy för att hålla jämna steg med ny teknik, branschpraxis och lagstadgade krav, bland annat av andra skäl. Om du fortsätter att använda våra produkter och tjänster efter det datum då sekretesspolicyn träder i kraft innebär det att du godkänner den reviderade sekretesspolicyn. Om du inte samtycker till den reviderade sekretesspolicyn, vänligen avstå från att använda våra produkter eller tjänster och kontakta oss för att stänga ett konto som du kan ha skapat.

 

Vi noterar att alla åtgärder som utförs med användarens personuppgifter utförs i enlighet med tillämpliga lagar i Europeiska unionen och Republiken Litauen, främst den allmänna dataskyddsförordningen och lagen om skydd av personuppgifter i Republiken Litauen.